شراگیم و اسکندر جهانگیری و انیشتین و آیت الله بروجردی!

آنجور که از وبلاگ شراگیم فهمیدم این قضیه تشیع ۱۲ امامی انیشتین و اینها از وبلاگ کسی آب میخورد به اسم “اسکندر جهانگیری” (اسم مستعار؟) در سایت Iran Experts.

خود وبلاگ شراگیم خواندنی و جذاب بود. مخصوصا یک سفرنامه نوشته بود در مورد جنگل ابر که خیلی خوشم آمد.

One Response

  1. پرنسس ۱۶ مرداد ۱۳۸۷

Leave a Reply