این صفحه هنوز آزمایشی است. قرار است وقتی که تکمیل شد، فهرست تمام کتیبه های شناسایی شده به خط میخی فارسی باستان در اینجا بیاید و بتوانید متن کامل کتیبه ها را به همراه ترجمه و نکات دستوری ببینید.