ستون دوم از کتیبه داریوش فلان تعداد خط دارد و در مجموع فلان تعداد واژه. داستان این و آن در این ستون گفته میشود.