خلاصه این نشست

انوشیروان لشکر رو از گرگان به تیسفون برگردوند و خاقان چین هم خیالش راحت شد از سغد و سمرقند و چاچ عقب‌نشینی کرد به قجقارباشی. بزرگان یادآوری کردند که این منطقه از دست افراسیاب و ارجاسب و خوشنواز همیشه در رنج و عذاب بودند و قبلا کیخسرو و بعد گشتاسپ و بهرام گور و حالا هم انوشیروان امنیت و آرامش برای ما آوردند.

جهان پر شد از داد نوشین روان!

یه ابیات خیلی درخشان و دلنشینی داره از رفاه و رونق و امنیت ایران زمان انوشیروان که واقعا خوندنیه.

بعد هم بی مقدمه بزرگمهر می‌پره وسط و شروع می‌کنه به حدود ۲۰۰ بیت ارائه پند و اندرز و حکمت و فلسفه.

حاشیه‌ها

  • حدود دقیقه ۱۵ درباره معنی مور و ثواب کشتن خرفستر و یه خاطره-جوک درباره ارداویراف‌نامه گوش کنید.
  • دقیقه ۳۱ درباره ایوان مدائن بشنوید و این که تیسفون چه رابطه‌ای با مدائن داره.
  • دقیقه ۴۰ کمی بحث تاریخی
  • دقیقه ۵۴ معنی «باد جستن»