خلاصه جلسه

این پند معروف بوزرجمهر به انوشیروان است که صدای فردوسی را هم در می‌آورد و تنها جایی است که خود فردوسی یک داستان را «دلگیر» می‌خواند و از به پایان رسیدنش خدا را شکر می‌گوید!

سپاس از خداوند خورشید و ماه / که رُستم ز بوزرجمهر و ز شاه
چون این کار دلگیرت آمد به بن / ز شطرنج باید که رانی سخن