خلاصه جلسه

انوشیروان نامه‌ای به پسر و ولیعهدش هرمز نوشت و نصیحتش کرد. پرسش و پاسخ مفصلی هم با یکی از موبدان شروع شد که نیمه‌کاره ماند برای قسمت بعد