برچسب: پارک در پیاده رو

دس فرمون

یک 206 آمده بود تقاطع سورنا و عباس آباد توی پیاده رو پارک کرده بود. اتفاقی است که زیاد می افتد. به خاطر شلوغی و کمبود پارکینگ و گل و گشادی پیاده رو. این دفعه اما از شانس راننده، پلیس با جرثقیل آمد ماشینش را ببرد پارکینگ.

هم 206 و هم جرثقیل برای اینکه برسند به جای پارک، از سر سورنا (سمت راست تصویر) دنده عقب آمده بودند توی پیاده رو و آنجا که باغچه تمام میشود یک چرخ 90 درجه زده بودند. خیلی کنجکاو بودیم ببینیم راننده جرثقیل در مسیر برگشت چطور میخواهد 206 را از این پیچ 90 درجه رد کند.

پارک در پیاده رو

فیلمش را ببینید: