لطفا ساعتتان را تنظیم کنید!

اگر دوربین دیجیتال دارید لطفا قبل از عکس گرفتن تاریخ و ساعتش را درست تنظیم کنید. تاریخ و ساعت نادرست دوربین شما، آرشیو عکس دیجیتال مردم را پاک به هم میریزد.

۴ Comments

  1. فاطمه ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  2. نجمه ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  3. پرنسس ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  4. مهرنوش (پاییز صحرا) ۱۶ مرداد ۱۳۸۷

Leave a Reply