لطفا ساعتتان را تنظیم کنید!

اگر دوربین دیجیتال دارید لطفا قبل از عکس گرفتن تاریخ و ساعتش را درست تنظیم کنید. تاریخ و ساعت نادرست دوربین شما، آرشیو عکس دیجیتال مردم را پاک به هم میریزد.

۴ Comments

  1. فاطمه 06 آگوست 2008
  2. نجمه 06 آگوست 2008
  3. پرنسس 06 آگوست 2008

Leave a Reply