طبع زیتون؟

زیتون سرد است یا گرم؟

One Response

  1. زهرا ۱۶ مرداد ۱۳۸۷

Leave a Reply