گرمابه برادران خیرخواه!

نمیدانم «گرمابه برادران خیرخواه» گرمابه خوبی است یا نه؟ ولی تابلویش یکی از شاهکارهای تابلوسازی شهر تهران به حساب می آید. مخصوصا میمیرم برای کلبه جنگلی اش!

احیانا اگر خواستید کیفیت گرمابه را تست کنید تشریف ببرید انتهای اشرفی اصفهانی، نبش «سیمون بولیوار». تابلوسازش هم اگر میخواهید اسمش را بدانید که هیچوقت سفارش تابلو ندهید، تابلو سازی کوثر است (44240466)

گرمابه برادران خیرخواه!

۳ Comments

  1. sanaz ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  2. فاطمه ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  3. سین ۱۶ مرداد ۱۳۸۷

Leave a Reply