کفشهای هخامنشی

کفش شاه و شاهزاده این شکلی است: (ساده، ساق کوتاه، بی بند، احتمالا چرمی)

کفش شاه و شاهزاده

کفش سربازان و خدمه قصر این شکلی است (سه بنده، ساق کوتاه، خیلی شیک!)

کفش سرباز

اما رعایای شاه هر کدام برای خودشان کفشی دارند:

رعیت پابرهنه:

رعیت پابرهنه

رعیت کفش تابستانی پوش:

رعیت کفش تابستانی پوش

رعیت چکمه ساده پوش:

رعیت چکمه ساده پوش

رعیت چکمه سه بنده پوش:

رعیت چکمه سه بنده پوش

و این آخری هم از کفشش سر در نیاوردم (گیوه؟) ولی انگار شلوار کردی پایش کرده باشد

رعیت کرد

(برای تکمیل این نوشته باید عکسهای بیشتری بگیرم. فکر میکنم حدود 20 نوع کفش مختلف وجود داشته باشد. باشد برای دفعه دیگری که میروم شیراز …)

۵ Comments

  1. ناشناس 29 سپتامبر 2013
  2. فاطمه 06 آگوست 2008
  3. شهنام 06 آگوست 2008
  4. پرنسس 06 آگوست 2008
  5. حسین 06 آگوست 2008

Leave a Reply