ناشر پیدا کردیم!

برای خودآموز فارسی باستان ناشر پیدا کردم! فقط گیر داده که کتاب را باید تمام و کمال تا آخر اسفند برسانی!

One Response

  1. mehrankarzari 30 ژانویه 2008

Leave a Reply