کتاب مستطاب آشپزی: از سیر تا پیاز

امروز صبح کتاب مستطاب را زدم زیر بغلم و آوردم شرکت و به رامین و کارآگاه بهمنی گفتم بیایید برایتان «مهمات» آورده‌ام! (آخر این روزها اتاقمان شده مثل اتاق جنگ!)

//efeh.com/images/products/big/ashpazi-sir-piaz.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.

رامین از صبح کتاب را گذاشته بود دستش و زمین نمی‌گذاشت. حالا هم که رفته کارآگاه کتاب را برداشته و ورق می‌زند و هر از گاهی چیزهای تحسین‌آمیزی می‌گوید.

شاید همت کردیم و با رامین متنی در معرفی کتاب نوشتیم تا شما هم مثل کارآگاه وسوسه شوید که بروید و بخرید.

۷ Comments

  1. زینب بانو! ۰۴ اردیبهشت ۱۳۸۷
  2. پلنگ صورتی ۰۳ اردیبهشت ۱۳۸۷
  3. کاپیتان مهرداد ۰۳ اردیبهشت ۱۳۸۷
  4. mehrankarzari ۰۳ اردیبهشت ۱۳۸۷
  5. پرنسس ۰۲ اردیبهشت ۱۳۸۷
  6. پرنسس ۰۲ اردیبهشت ۱۳۸۷
  7. ک.گ.ب ۰۲ اردیبهشت ۱۳۸۷

Leave a Reply