حکم کنیز غصبی

«… اگر کسی کنیز بخرد و [آن کنیز] از مشتری حامله شود، پس از آن معلوم گردد که مالک او دیگری است غیر فروشنده، و فروشنده غصب کرده، باید آن کنیز را به مالک بازگرداند، با عُشر قیمت اگر باکره بوده است؛ و نیم عُشر اگر ثیّبه بوده برای هم بستری به او، و قیمت بچه نوزاد را آن روز که زاییده شد نیز به مالک بدهد، و این غرامات را می‌تواند از فروشنده مطالبه کند، مگر آنکه خریدار هنگام معامله بداند کنیز غصبی بوده است.»

از مقاله‌ی «سوداگران آبنوس» در کتاب «هشت الهفت» باستانی پاریزی

Leave a Reply