شیر خندان

این شیر، وقتی روبرویش ایستاده باشید خندان و خوش اخلاق است.

سرستون شیر در تخت جمشید - نمای روبرو

اما وقتی کنارش باستید بدجوری بد اخلاق می‌شود!

سر ستون شیر در تخت جمشید - نمای کناری

۵ Comments

  1. محمد ۲۳ تیر ۱۳۸۹
  2. سورملینا ۲۰ خرداد ۱۳۸۷
  3. پرنسس ۲۰ خرداد ۱۳۸۷
  4. mehrankarzari ۲۰ خرداد ۱۳۸۷

Leave a Reply