فعلا با اجازه…

از آنجایی که قصد داریم قبل از گرفتار شدن به خدمت مقدس سربازی، حسابی با همسر گرامی تفرج کنیم، فردا هم عازم سفر هستیم به شیراز و اطراف…

۹ Comments

  1. دینا ۱۷ تیر ۱۳۸۷
  2. پرنسس ۱۶ تیر ۱۳۸۷
  3. پرنسس ۱۶ تیر ۱۳۸۷
  4. مهران ۱۵ تیر ۱۳۸۷
  5. fingilbanoo ۱۲ تیر ۱۳۸۷
  6. نجمه ۱۲ تیر ۱۳۸۷
  7. سورملینا ۱۰ تیر ۱۳۸۷
  8. دینا ۱۰ تیر ۱۳۸۷
  9. ابراهيم ۱۰ تیر ۱۳۸۷

Leave a Reply