رنگ‌وارنگ

پنجره‌های رنگ‌وارنگ ساختمان‌های قدیمی را خیلی دوست دارم.

اینجا فکر می‌کنم خانه‌ی بروجردی‌های کاشان باشد:

کاشان - خانه بروجردی ها 

و اینجا هم یکی از اتاق‌های ارگ کریمخانی است در شیراز:

شیراز - ارگ کریمخانی

۶ Comments

  1. محبوبه 17 سپتامبر 2008
  2. Sinac 09 سپتامبر 2008
    • علی گنجه ای 09 سپتامبر 2008
  3. علیرضا مقدم 09 سپتامبر 2008
    • علی گنجه ای 09 سپتامبر 2008
  4. دينا 07 سپتامبر 2008

Leave a Reply