از سفر

isfahan3 سه روز آخر هفته‌ی پیش را اصفهان بودیم و الان شیرازیم و اگر برنامه‌ی دیگری پیش نیاید تا آخر هفته می‌مانیم. فعلا حدس بزنید این عکس کجاست تا هفته‌ی بعد.

(پاسخ را ببینید)

isfahan1

۱۰ Comments

  1. Mehran 09 اکتبر 2008
  2. بابک توکلی 09 اکتبر 2008
  3. کمال 08 اکتبر 2008
  4. princess 07 اکتبر 2008
  5. شهرام 06 اکتبر 2008
  6. شهرام 06 اکتبر 2008
  7. دینا 06 اکتبر 2008
  8. سورملینا 06 اکتبر 2008
  9. احسان شمس 06 اکتبر 2008
  10. Maryam 05 اکتبر 2008

Leave a Reply