ضرب المثل

«یه انگشت ان به کونشون نیست، میخوان به همه دنیا برینن!»

ضرب المثل قمی

(کمال جان اگر هم قمی نیست من بی تقصیرم، از یه پیرمرد قمی شنیدم)

۴ Comments

  1. lk ۲۸ مهر ۱۳۸۷
  2. کمال ۲۷ مهر ۱۳۸۷
  3. کمال ۲۷ مهر ۱۳۸۷
    • علی گنجه ای ۲۷ مهر ۱۳۸۷

Leave a Reply