بیت

گر هنرمند از اوباش جفایی بیند / تا دل خویش نیازارد و در هم نشود

سنگ بدگوهر اگر کاسه زرین بشکست / قیمت سنگ نیفزاید و زر کم نشود

۱۷ Comments

 1. محبوبه قديريان ۰۱ تیر ۱۳۸۸
 2. احسان ۳۰ خرداد ۱۳۸۸
 3. دختر مهربون ۲۷ خرداد ۱۳۸۸
 4. جاهل ۲۶ خرداد ۱۳۸۸
 5. دختر مهربون ۲۳ خرداد ۱۳۸۸
 6. iran ۱۸ خرداد ۱۳۸۸
 7. ماجد ۱۸ خرداد ۱۳۸۸
  • علی گنجه ای ۱۸ خرداد ۱۳۸۸
   • ماجد ۱۸ خرداد ۱۳۸۸
    • iran ۱۸ خرداد ۱۳۸۸
 8. زینب ۱۷ خرداد ۱۳۸۸
  • iran ۱۸ خرداد ۱۳۸۸
 9. chakavak ۱۷ خرداد ۱۳۸۸
 10. صادق رزمی ۱۶ خرداد ۱۳۸۸

Leave a Reply