برچسب: سماور ذغالی

مهران است و قلیانش

mehran مهران است و قلیانش! یعنی این قلیانش به جانش بسته است و هر جا که می‌رود قلیان و ذغال و تنباکو و آتش‌گردان همراهش است و به هر مناسبتی چاق می‌کند و می‌کشد و تعارف می‌کند.

مهران کارزاری - آتشگردان

این سماور ذغالی هم جزو سرنشینان ثابت صندوق ماشینش است و چه چای‌های دلچسبی هم دم می‌کند!

 مهران کارزاری - سماور ذغالی