OneNote

قدر برنامه‌ی OneNote از مجموعه‌ی Office را بدانید. برنامه‌ی بسیار خوشدستی است برای دسته‌بندی یادداشت‌ها و پیدا کردن راحتشان.

OneNote

۵ Comments

  1. مینا ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  2. فرامرز ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  3. پرنسس ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  4. پرنسس ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  5. نجمه ۱۶ مرداد ۱۳۸۷

پاسخ دادن به علی لغو پاسخ