OneNote

قدر برنامه‌ی OneNote از مجموعه‌ی Office را بدانید. برنامه‌ی بسیار خوشدستی است برای دسته‌بندی یادداشت‌ها و پیدا کردن راحتشان.

OneNote

۵ Comments

  1. مینا 06 آگوست 2008
  2. فرامرز 06 آگوست 2008
  3. پرنسس 06 آگوست 2008
  4. پرنسس 06 آگوست 2008
  5. نجمه 06 آگوست 2008

Leave a Reply