از cp کردن فایلهای Oracle جدا خودداری فرمایید!

تیم کارآگاهی بهمنی-گنجه ای به این نتیجه رسیده اند که (حداقل در محیط HP-UX) باید جدا از نقل و انتقال فایلهای مربوط به Oracle با دستور cp خودداری کرد!

قضیه این است که وقتی cp به فایلهای sparse مربوط به oracle برخورد میکند همه فواصل خالی را با صفر پر میکند (pad میکند) و این باعث میشود که فایل مبدا و مقصد با هم فرق داشته باشند.

اشکال از فرستنده است، به RAID خود دست نزنید!

۲ Comments

  1. نجمه 06 آگوست 2008
  2. نجمه 06 آگوست 2008

Leave a Reply