شعار قحطی!

انگار که شعار قحطی آمده باشد! تظاهر کنندگان یوم الله سیزده آبان یک پلاکارد دستشان گرفته اند که : «آمریکا اگه لاتی، برای ما شکلاتی»!

باورتان نمیشود خودتان ببینید: اینجا و اینجا

۸ Comments

  1. فاطمه ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  2. sanaz ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  3. پرنسس ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  4. پرنسس ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  5. پرنسس ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  6. پرنسس ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  7. پرنسس ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  8. پرنسس ۱۶ مرداد ۱۳۸۷

Leave a Reply