شعار قحطی!

انگار که شعار قحطی آمده باشد! تظاهر کنندگان یوم الله سیزده آبان یک پلاکارد دستشان گرفته اند که : «آمریکا اگه لاتی، برای ما شکلاتی»!

باورتان نمیشود خودتان ببینید: اینجا و اینجا

۸ Comments

  1. فاطمه 06 آگوست 2008
  2. sanaz 06 آگوست 2008
  3. پرنسس 06 آگوست 2008
  4. پرنسس 06 آگوست 2008
  5. پرنسس 06 آگوست 2008
  6. پرنسس 06 آگوست 2008
  7. پرنسس 06 آگوست 2008
  8. پرنسس 06 آگوست 2008

Leave a Reply