دودکشهای معجزه گر!

کاپیتان مهرداد خادم پور عکس این دودکش های معجزه گر را فرستاده اند. مسیر دود را از پایین تعقیب کنید تا متوجه شوید دودکشها چه معجزه ای به انجام میرسانند!

معجزه دودکش

۳ Comments

  1. عهد 06 آگوست 2008
  2. شهنام 06 آگوست 2008
  3. فری 06 آگوست 2008

Leave a Reply