حالگیری محاسباتی

در جریان محاسبه ابعاد فریم قلعه رودخان و در نتیجه تطبیق عکسهایی که از قلعه انداخته ایم با پلان معماری آن، به این واقعیت تلخ رسیدیم که آنچه از قلعه دیده ایم فقط چیزی حدود یک پنجم از کل قلعه بوده است و آنچه خیال میکردیم شاه نشین قلعه است فقط یکی از برجهای دیده بانی بوده البته تقصیر ما نبود که میراث فرهنگی ضلع غربی قلعه را بسته بود و داشت مرمت میکرد (همین شاه نشین اشتباهی و پشت آن را) ولی ضلع شرقی و شاه نشین اصلی که در انتهای آن قرار دارد ظاهرا باز بوده و فقط باید همت میکردیم و میرفتیم و میدیدیم و عکس میگرفتیم.

۴ Comments

  1. نبات 06 آگوست 2008
  2. نبات 06 آگوست 2008
  3. نجمه 06 آگوست 2008
  4. عهد 06 آگوست 2008

Leave a Reply