رفیق بد

چنگی به دل نمیزد… میخواست نشان بدهد که چطور پول میتواند دو رفیق را که از بچگی با هم بزرگ شده اند، به جان هم بیاندازد ولی کل داستان به اندازه یک اپیزود نیم ساعته کشش داشت و کلی به فیلمنامه آب بسته بودند تا شده بود یک فیلم تقریبا دو ساعته.

دیوانه بازی های حمید جبلی جالب بود و گاهی خنده دار

Leave a Reply