رویای دریافت ICMP Echo Request از یار!

خواب دیدم

یار

مرا

Ping میکند…

۳ Comments

  1. مهران 06 آگوست 2008
  2. كيوان 06 آگوست 2008
  3. عليرضا بهمني 06 آگوست 2008

Leave a Reply