رویای دریافت ICMP Echo Request از یار!

خواب دیدم

یار

مرا

Ping میکند…

۳ Comments

  1. مهران ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  2. كيوان ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  3. عليرضا بهمني ۱۶ مرداد ۱۳۸۷

Leave a Reply