وصف العیش میکنیم

با رئیس و کارآگاه بهمنی نشسته‌ایم و به رسم «وصف العیش نصف العیش» درباره‌ی روش‌های درآوردن پول‌های سنگین صحبت می‌کنیم…

۴ Comments

  1. مهران 06 آگوست 2008
  2. مهران 06 آگوست 2008
  3. مهران 06 آگوست 2008
  4. مسعود 06 آگوست 2008

Leave a Reply