وصف العیش میکنیم

با رئیس و کارآگاه بهمنی نشسته‌ایم و به رسم «وصف العیش نصف العیش» درباره‌ی روش‌های درآوردن پول‌های سنگین صحبت می‌کنیم…

۴ Comments

  1. مهران ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  2. مهران ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  3. مهران ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  4. مسعود ۱۶ مرداد ۱۳۸۷

Leave a Reply