توسعه حافظیه و سعدیه

مدتی است که میراث فرهنگی و شهرداری شیراز مشغول خریدن خانه‌های پشت حافظیه و خراب کردن‌شان برای توسعه‌ی آرامگاه حافظ هستند. در مورد اینکه حافظیه چقدر قرار است بزرگ شود، در شیراز از خیلی‌ها شنیدیم که قرار است به سعدیه وصل شود و کمی هم تعجب ‌کردیم چون این دو آرامگاه تقریبا دو و نیم کیلومتر فاصله‌ی هوایی دارند و برای به هم وصل شدن‌شان باید دو خیابان اصلی (هفت‌تنان و چهل مقام) قطع شوند…

خرابه های پشت Øافظیه

بالاخره برای خواباندن آتش کنجکاوی جستجویی کردیم و فهمیدیم که حافظیه قرار است تا باغ جهان‌نما گسترش پیدا کند و مساحتش بشود هفت هکتار. از آن طرف سعدیه هم به باغ جهان‌گشا می‌رسد و مساحتش می‌شود خیلی زیاد. عمارت‌های هر دو باغ را هم دارند به شدت مرمت می‌کنند. مخصوصا فکر کنم کوشک باغ جهان‌گشا چیز جالبی از آب در بیاید.

این تصویر سعدیه و باغ دلگشا را نشان می‌دهد

این تصویر هم حافظیه و باغ جهان‌نما را

۵ Comments

  1. محمد دهقان ۱۶ مرداد ۱۳۸۸
  2. پرنسس ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  3. فاطمه ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  4. نجمه ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  5. مهران ۱۶ مرداد ۱۳۸۷

Leave a Reply