بازدید پدر از نوشته های بی خواننده ما

پدر به بازدید وبلاگمان آمدند و تک‌تک postها و بعضی کامنت‌ها را با دقت خواندند و جاهایی برای روشنتر شدن مطلب سوال‌هایی پرسیدند و گاهی نکته‌ای به تناسب مطرح کردند و چندین بار ما را به تایید و تشویق و تحسین پدرانه‌شان نواختند.

۲ Comments

  1. نجمه ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  2. مهران ۱۶ مرداد ۱۳۸۷

Leave a Reply