درازی و بیحاصلی یک چهارشنبه دیگر

امروزمان هم روز نمی‌شود. مردیم از کسالت. همان بهتر که برویم دنبال بیمه‌ی عمو و لپ‌تاپ خواهرمان

۲ Comments

  1. ح. م. ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  2. نجمه ۱۶ مرداد ۱۳۸۷

Leave a Reply