بیشاپور

بیشاپور دیدن داشت.

بیشاپور

ما البته عجله داشتیم که ظهر به نهار شیراز برسیم و وقتی برای بازدید از تنگ چوگان یا از آن مهمتر غار شاپور نداشتیم. از خود شهر بیشاپور هم فقط قسمت شاه‌نشین و ستون‌های یادبود آن را دیدیم. ولی همان که دیدیم هم خیلی زیبا و باشکوه بود.

مخصوصا از این منظره خیلی خوشم آمد و کلی یاد شعرهای خیام افتادم!

منظره خیامی

فعلا دارم کمی در مورد شهر و بناهایش اطلاعات جمع می‌کنم. تکمیل که شد برایتان می‌نویسم.

۵ Comments

  1. jarchy 07 آوریل 2008
  2. jarchy 07 آوریل 2008
  3. mehrankarzari 07 آوریل 2008
  4. محبوبه 06 آوریل 2008
  5. ivahidco 06 آوریل 2008

Leave a Reply