از شما تجاوز کردن

در جمله زیر:

شب، بعد از نماز مغرب و عشاء، خانم حاج احمدآقا زنگ زد که “حاج آقا! امام فرمودند: آنچه امروز ما صحبت کردیم، مبادا از شما تجاوز کند“.

عبارت «مبادا از شما تجاوز کند» یعنی: «به کسی نگویید»!

اصل متن از سایت رجانیوز