جاذبه کوه‌های فارس

از هخامنشی تا قاجاری، هر کس به فارس رسیده هوس کرده روی کوه‌ها یادگاری‌ای از خودش بگذارد.

این یکی را نفهمیدیم مربوط به کیست. مزین است به شعر (البته بندتنبانی) فارسی و توی جاده جدید کازرون-بوشهر واقع شده.

نقش برجسته

۳ Comments

  1. سمیه نظری ۲۶ فروردین ۱۳۸۷
  2. رامین ۲۲ فروردین ۱۳۸۷
  3. ناشناس ۲۲ فروردین ۱۳۸۷

Leave a Reply