تو چقدر زشتی!

 crow کس نیاید به پای دیواری / که بر آن صورتت نگار کنند
گر ترا در بهشت باشد جای / دیگران دوزخ اختیار کنند

(گلستان سعدی، باب پنجم، در عشق و جوانی)

۳ Comments

  1. سورملینا ۲۹ مرداد ۱۳۸۷
  2. داود ۲۷ مرداد ۱۳۸۷
    • zeinab ۲۳ شهریور ۱۳۸۷

Leave a Reply