تو چقدر زشتی!

 crow کس نیاید به پای دیواری / که بر آن صورتت نگار کنند
گر ترا در بهشت باشد جای / دیگران دوزخ اختیار کنند

(گلستان سعدی، باب پنجم، در عشق و جوانی)

۳ Comments

  1. سورملینا 19 آگوست 2008
  2. داود 17 آگوست 2008
    • zeinab 13 سپتامبر 2008

Leave a Reply