سوتی میدهییییییم….

سوتی دادیم عین چی! درست پشت در ورودی آپارتمان، با صدای بلند گفت‌وگوی بی‌تکلفی با همسر گرامی کردیم و حرف‌مان که تمام شد احساس کردیم صدای خیلی ملایم در زدن شنیده‌ایم! (زنگ آپارتمان خراب است و مراجعین باید در بزنند) از چشمی نگاه کردیم و دیدیم همسایه پشت در است! به روی خودمان نیاوردیم و از همسر گرامی پرسیدیم صدای در زدن شنیدی؟ گفت نه! (واقعا نشنیده بود) خلاصه دوباره از چشمی نگاه کردیم و دیدیم همسایه خودش خجالت کشیده و رفته!

۵ Comments

  1. کیوان ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  2. شاه فینقیلی ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  3. شاه فینقیلی ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  4. نجمه ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  5. پرنسس ۱۶ مرداد ۱۳۸۷

Leave a Reply