خالی بند

استاد محمد کرمانی معتقدند اصطلاح خالی بند از اصطلاحات مربوط به غرب وحشی است و به کابویی اطلاق میشده که اسلحه خالی به کمرش میبسته.

۲ Comments

  1. فاطمه ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  2. لحظه ۱۶ مرداد ۱۳۸۷

Leave a Reply