خالی بند

استاد محمد کرمانی معتقدند اصطلاح خالی بند از اصطلاحات مربوط به غرب وحشی است و به کابویی اطلاق میشده که اسلحه خالی به کمرش میبسته.

۲ Comments

  1. فاطمه 06 آگوست 2008
  2. لحظه 06 آگوست 2008

Leave a Reply