مرد سال 2007

مجله Time دارد مرد سال 2007 (دقیقتر ترجمه کنیم «فرد» سال 2007) را انتخاب می‌کند و محمود احمدی‌نژاد فعلا پنجم است. البته فاصله‌اش با نفر اول که خانم هری پاتر باشد خیلی زیاد است. اینجا و اینجا را ببینید.

اسم محمود را گذاشته‌اند The rabble-rousing President of Iran و هیچ هنری هم برایش قائل نشده‌اند جز اینکه «می‌داند چطور توجه جلب کند» و «بهتر از همه می‌تواند آمریکا را تحریک کند»

Leave a Reply