روز دراز…

روز دراز، خسته کننده و بیحاصلی را گذراندیم …

۳ Comments

  1. حسين موسوی 06 آگوست 2008
  2. نجمه 06 آگوست 2008
  3. غزل 06 آگوست 2008

Leave a Reply