روز دراز…

روز دراز، خسته کننده و بیحاصلی را گذراندیم …

۳ Comments

  1. حسين موسوی ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  2. نجمه ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  3. غزل ۱۶ مرداد ۱۳۸۷

Leave a Reply