NaN نفر!

به پیش‌بینی «وبگذر» امروز NaN نفر به بازدید نوشته‌های بی‌خواننده‌ی ما خواهند آمد! قضیه این است که ساعت صفر است و هنوز هیچ کس به بازدید ما نیامده؛ وبگذر برای تخمین کسانی که تا آخر وقت خواهند آمد این صفر را تقسیم بر آن صفر می‌کند و نتیجه‌اش می‌شود NaN (Not a Number) نفر!

NaN نفر

۹ Comments

  1. نجمه ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  2. مهران ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  3. چاوز ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  4. پرنسس ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  5. پرنسس ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  6. شاه فینقیلی ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  7. شاه فینقیلی ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  8. پرنسس ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  9. بامداد ۱۶ مرداد ۱۳۸۷

Leave a Reply