رفتیم

بعد از اینکه دیروز بلاگفا اعصاب ما را کش آورد و یک بعدازظهر تمام داشتیم سعی میکردیم که پست جدیدمان را ثبت کنیم و نتوانستیم، تصمیم گرفتیم که مهاجرت کنیم به یک بلاگ پدرمادردار…

آدرس جدیدمان این است: http://aliganjei.wordpress.com

۳ Comments

  1. محبوبه ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  2. پرنسس ۱۶ مرداد ۱۳۸۷
  3. پرنسس ۱۶ مرداد ۱۳۸۷

Leave a Reply