آقا دیکته‌ی شما شد 17!

چهار کلمه‌ی انگلیسی نوشته‌ایم و فقط یکی‌اش (احتمالا) درست است. نمره‌مان چند می‌شود؟


فکر کنم اگر گوشه‌ی پایین سمت راست هم معلوم بود می‌دیدیم که نوشته ISLAMIK یا ISLAMYC!

۳ Comments

  1. فرامرز ۲۲ بهمن ۱۳۸۶
  2. فرامرز ۲۲ بهمن ۱۳۸۶
  3. فاطمه ۱۷ بهمن ۱۳۸۶

Leave a Reply