آقا دیکته‌ی شما شد 17!

چهار کلمه‌ی انگلیسی نوشته‌ایم و فقط یکی‌اش (احتمالا) درست است. نمره‌مان چند می‌شود؟


فکر کنم اگر گوشه‌ی پایین سمت راست هم معلوم بود می‌دیدیم که نوشته ISLAMIK یا ISLAMYC!

۳ Comments

  1. فرامرز 11 فوریه 2008
  2. فرامرز 11 فوریه 2008
  3. فاطمه 06 فوریه 2008

Leave a Reply