دریای جنوب

دریای جنوب را بیشتر از دریای شمال دوست دارم. زنده‌تر است و تکاپوی بیشتری دارد. پر از کشتی است و مرغ دریایی.


One Response

  1. yasi 18 نوامبر 2009

Leave a Reply