زبل‌خان

زبل‌خان را از دست ندهید. هر دو-سه روز یکبار نیم خط می‌نویسد اما همان نیم خط را آنقدر با ظرافت و نکته‌سنجی می‌نویسد که تا مدت‌ها مزه‌اش زیر زبان آدم می‌ماند.

One Response

  1. shahnam 03 مارس 2008

Leave a Reply