اتوبوس شب

بد نبود البته… اما از کیومرث پوراحمد انتظار بیشتری داشتم و اتوبوس شبش چندان به دلم ننشست. سعی کرده بود که فیلم احساس خوب دوستی و محبت و برادری و (طبق رسم این روزها) نفی خشونت را به بیننده منتقل کند اما یکجورهایی انگار حسش نمی‌جوشید و داشت برای منتقل شدن به بیننده زور می‌زد.

One Response

  1. نجمه 06 آگوست 2008

Leave a Reply