کاشی های پراکنده

همسر گرامی معتقد است مرمتگران کاخ گلستان هر کاشی‌ای را که نفهمیده‌اند کجا باید بچسبانند، چسبانده‌اند به این دیوار!

کاشی های پراکنده

عکس نزدیکتر:

کاشی های پراکنده

۵ Comments

  1. ساریه ۳۰ تیر ۱۳۹۰
  2. داود ۰۷ اسفند ۱۳۸۷
  3. سورملینا ۰۷ اسفند ۱۳۸۷
  4. ابراهيم ۰۵ اسفند ۱۳۸۷
  5. فينگيل بانو ۰۵ اسفند ۱۳۸۷

Leave a Reply