فال حافظ جدید …

«خیز و در کاسه‌ی زر آب طربناک انداز
پیشتر زان که شود کاسه‌ی سر خاک‌انداز» …

من اینطور تفسیر کردم که: «تا دیر نشده به همان فال قدیمی بچسب و عمل کن»

۶ Comments

  1. بهار جون ۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۹
  2. مهدی ۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۹
  3. جواتی ۱۹ مرداد ۱۳۸۸
  4. ایران ۱۶ مرداد ۱۳۸۸
  5. دختر مهربون ۱۳ مرداد ۱۳۸۸

Leave a Reply